• Huishoudelijk reglement High Five Tilburg

  Artikel 1 Algemeen

  1.1  Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

  1.2   Het HR wordt aan de leden beschikbaar gesteld via de website van de vereniging. Op verzoek kan men een exemplaar verkrijgen bij de secretaris.

  1.3   De statuten en het HR liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris.

  1.4  Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) kan het HR worden gewijzigd, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in die artikelen waarin een andere wijze van stemming is vastge­legd.

  1.5  Waar in dit HR gesproken wordt over High Five wordt bedoeld de basketbalvereniging die bekend is onder die naam, dan wel bekend is onder die naam gecombineerd met een sponsornaam, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 40260181.

  Artikel 2 De vereniging

  2.1 Het doel van de vereniging is het beoefenen van de basketbalsport en het propageren ervan, door middel van het houden van trainingen en het spelen van wedstrijden en toernooien.

  2.2  Het verenigingsjaar, evenals het boekjaar, loopt van 1 augustus jaar X tot en met 31 juli jaar X+1.

  Artikel 3 Leden

  3.1  De vereniging kent de volgende leden:

  • wedstrijdspelende leden
  • recreanten leden
  • niet-spelende leden
  • leden van verdienste
  • ereleden
  • buitengewone leden

  3.1.1  Wedstrijdspelende leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in wedstrijden die door of namens de Nederlandse Basketball Bond (NBB) worden georganiseerd en dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Internationale Basketbalbond FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

  Voor de wedstrijdspelende leden gelden de volgende leeftijdscategorieën:

  • U8: 6 en 7 jaar
  • U10: 8 en 9 jaar
  • U12: 10 en 11 jaar
  • U14: 12 en 13 jaar
  • U16: 14 en 15 jaar
  • U18: 16 en 17 jaar
  • U20: 18 en 19 jaar
  • U22: 20 en 21 jaar
  • Senioren: vanaf 22 jaar

  Voor bepaling van de leeftijdscategorieën geldt de leeftijd op 1 januari van het lopende verenigingsjaar. In overleg kan in een hogere leeftijdscategorie gespeeld worden met in achtneming van de regels hierover van de NBB.

  3.1.2 Recreanten leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen in wedstrijden die door of namens de NBB worden georganiseerd.

  3.1.3 Niet-spelende leden zijn natuurlijke personen die ondersteunend zijn in de basketbalsport en deze zelf niet beoefenen, zoals bestuursleden, trainers en coaches.

  3.1.4 Leden van verdienste zijn leden die wegens hun verdienste voor de vereniging door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, met een meerderheid van tenminste driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

  3.1.5  Ereleden zijn leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

  3.1.6  Buitengewone leden zijn leden die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderen zonder haar daadwerkelijk te beoefenen. In bijzondere gevallen kan het bestuur, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook rechtspersonen toelaten als buitengewoon lid.

  Artikel 4 Lidmaatschap

  4.1  Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de ledenadministratie hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door de ouder(s) of verzorger(s). Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de trainer/coach of via de website. Wedstrijdspelende leden dienen tevens een recente (bij voorkeur digitale) pasfoto bij te voegen.

  4.2 Bij aanmelding mag het lid geen schulden hebben openstaan bij verenigingen, waar hij of zij eerder speelde. Zulks wordt geregistreerd in SportLink.

  4.3  Potentieel nieuwe leden kunnen, alvorens lid te worden, gratis deelnemen aan 3 trainingen. Als na overleg tussen aspirant-lid en de vereniging besloten wordt om daadwerkelijk lid te worden, dan dient het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk, volledig ingevuld en voorzien van eventuele bijlagen (pasfoto) aanwezig te zijn bij de ledenadministratie. Deelname na deze drie trainingen is pas toegestaan als het formulier door de ledenadministratie is ontvangen. Deelname aan wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden is pas toegestaan nadat een lid door de ledenadministratie bij de NBB is ingeschreven. Nieuwe leden worden per bevestigingsmail door de ledenadministratie op de hoogte gebracht van het eerste speelweekend of de eerste training waaraan zij mogen deelnemen. Dit moment is met name afhankelijk van de volledigheid van het ingevulde inschrijfformulier.

  4.4 Ieder lid is verplicht eventuele wijzigingen in diens adres, telefoonnummer en e-mailadres binnen 14 dagen schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie en de trainer van het team waarbij het lid traint en/of waarin het lid als basisspeler - en mogelijk bankspeler - uitkomt. Een wijziging van bankrekeningnummer dient ook binnen 14 dagen aan de ledenadministratie te worden gemeld. Bij doorgeven van al deze wijzigingen volstaat een e-mailbericht. Consequenties van het in gebreke blijven in deze zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

  4.5  Het lidmaatschap geldt voor de duur van 1 (verenigings)jaar. Het lidmaat­schap, wordt behoudens tijdige opzegging telkens verlengd voor dezelfde duur.

   

  Artikel 5 Voorwaarden en verplichtingen bij lidmaatschap

  5.1 Elk (wedstrijdspelend) lid neemt voor de start van het seizoen kennis van de gedragsregels van de vereniging, zoals die in het welkomstboekje en op de website te vinden zijn.

  5.2 Elke begeleider neemt voor de start van het seizoen kennis van de gedragsregels van de vereniging. De gedragsregels voor begeleiders zijn als bijlage 2 opgenomen in het huishoudelijk reglement. Tevens wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.

  5.3 Elk wedstrijdspelend lid vanaf 14 jaar is verplicht één of meer taken binnen de vereniging te verrichten t.b.v. een goed verloop van de competitiewedstrijden. Hiermee worden onder andere trainer/coach-, scheidsrechter- en jurytafeltaken bedoeld. Bij de leden die jonger zijn dan 16 jaar moeten de ouders de jurytafeltaken vervullen. Deze taken worden door het wedstrijdsecretariaat ingedeeld en zo evenredig mogelijk verdeeld.

  5.4 Als het lid verhinderd is om deze taken te vervullen, dan is het betreffende lid zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen en er op toe te zien dat deze vervanging wordt uitgevoerd. Het betreffende lid blijft aanspreekbaar voor de uitvoer van de taak en moet de naam van de vervanger tijdig (ruim voor aanvang van de taak) doorgeven aan de wedstrijdsecretaris.

  5.5 Indien een wedstrijdspelend lid wordt benaderd om, op een tijdstip waarop hij een taak moet uitoefenen, met een ander team mee te spelen of een andere taak te vervullen, bevrijdt hem/haar dit niet van zijn oorspronkelijk opgelegde taak. Overeenkomstig het bepaalde in art. 5 lid 4 kan hij/zij zich wel laten vervangen.

  5.6 Elk spelend lid van 14 jaar of ouder dient het Spelregelbewijs te halen. Daarover bericht het bestuur jaarlijks de leden die het betreft.

  5.7 Elk lid dat deelneemt aan de competitie en zich in het tweede jaar van de leeftijdscategorie U16 of ouder bevindt, kan worden ingezet als scheidsrechter. Hij/zij wordt geacht, in het seizoen dat genoemde leeftijdscategorie wordt bereikt, aan een door het bestuur georganiseerde BS2-scheidsrechterscursus deel te nemen en ter afronding van die cursus een examen af te leggen. Daarover neemt het bestuur contact op met de betreffende leden.

  5.8 (Nieuwe) leden die competitie willen spelen en zich in de leeftijdscategorie U16 of ouder bevinden, dienen in hun eerste seizoen een scheidsrechterscursus te volgen en te slagen voor het examen, tenzij men reeds eerder met goed gevolg een dergelijk scheidsrechtersexamen afgelegd heeft.

  5.9 Elke wedstrijdspelend lid vanaf de leeftijdscategorie U16 wordt geacht een cursus tafelen te volgen of hebben gevolgd of anderszins te hebben bewezen als jurytafellid ingezet te kunnen worden. Dit geldt voor zowel voor de klok als de tablet.

  5.11 Elk wedstrijdspelend lid van 18 jaar of ouder is verplicht tot het volgen van de BS3-cursus of de BT2-trainerscursus, stelt zich beschikbaar als (assistent)trainer voor 1 seizoen. Het bestuur kan hierover in individuele gevallen, anders besluiten.

  5.12 Bij het niet voldoen aan de verplichtingen en/of het niet slagen voor de schrijftoets, verenigingscursus, BS3-cursus of BT2 cursus, kan besloten worden dat het lid het lopende seizoen niet meer kan deelnemen aan competitiewedstrijden.

  5.13 Ouders van kinderen onder 18 jaar zijn verplicht deel te nemen in het reisschema voor vervoer van en naar uitwedstrijden. Het reisschema wordt in overleg met de ouders door de trainer/coach en/of teammanager opgesteld.

  5.14 Ouders die niet in de gelegenheid zijn mee te draaien in het reisschema zullen gevraagd worden andere ondersteunende activiteiten voor de vereniging te verrichten, zoals een rol als zaalwacht.

  Artikel 6 Verenigingstenue

  6.1 Alle wedstrijdspelende leden zijn bij het deelnemen aan wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen. Ook dienen zij zich te houden aan de algemeen geldende NBB-regels met betrekking tot het dragen van (uniforme) kleding.

  6.2 De tenues worden door de vereniging ter beschikking gesteld via de coach, aanvoerder of teammanager, die hiervoor tekent. De tenues moeten aan het eind van het seizoen bij de tenuecommissieworden ingeleverd. Indien een exemplaar ontbreekt of beschadigd is, moet hiervoor €35 per tenue betaald te worden, in principe te voldoen door het betreffende team.

  6.3 De vereniging blijft te allen tijde eigenaar van de tenues tot daarover andere afspraken worden gemaakt. Contractueel is vastgelegd dat de tenues alleen gebruikt mogen worden voor wedstrijden en/of toernooien van wedstrijdspelende teams van de vereniging. De leden dienen zich aan deze afspraak te houden en de tenues met de normale zorg te behandelen. Coaches en teammanagers moeten hierop toezien. Voor elk ander gebruik is nadrukkelijk toestemming nodig van het bestuur.

  6.4 De wedstrijdtenues dienen zoveel mogelijk centraal, binnen het team, gewassen te worden.

  6.5 De vereniging vraagt een tenuebijdrage per seizoen voor het lenen van het clubtenue. De hoogte hiervan wordt vastgesteld bij het vaststellen van de begroting. Dat bedrag is onderdeel van de contributie.

  6.6 Boetes voor onvolledige kleding opgelegd door de NBB en het bestuur voor het niet dragen van dit verenigingstenue, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of team.

  Artikel 7 Contributie

  7.1  De hoogte van de contributie, anders dan de aanpassing voor inflatie en aanpassing i.v.m. gewijzigde bondscontributie, wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van publicatie op de website of andere daarvoor bruikbare kanalen.

  7.1.1 Indien een spelend lid in een andere leeftijdscategorie is ingedeeld,

  dan betaalt dit lid de contributie van haar/zijn oorspronkelijke

  leeftijdscategorie.

  7.1.2 Niet spelende leden, leden van verdienste en ereleden betalen geen contributie. De bijdrage, die eventueel voor hen aan de NBB moet worden betaald, is voor rekening van de vereniging.

  7.2 De totale contributie bestaat uit: een basiscontributie, een bijdrage voor de tenues en de bondsafdracht. Het bondsdeel bestaat uit kosten voor de NBB, alsmede kosten voor verzekering.

  7.3 De contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïnd in termijnen. Hiertoe dient op het inschrijfformulier een geschikt bank- of girorekeningnummer te worden opgegeven, d.w.z. een rekeningnummer waarop op de incassodata voldoende saldo beschikbaar is. Middels het plaatsen van een handtekening op het inschrijfformulierverleent het lid, tot wederopzegging, toestemming de contributie van het aangegeven bank- of gironummer af te schrijven.

  7.3.1 De totale contributie wordt geïnd in 3 termijnen. Een contributiedeel is pas betaald wanneer het onherroepelijk is bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging.

  7.3.2  De automatische incasso's vinden als streven plaats op de volgende momenten:

  • De eerste termijn in beginsel 1 juli van het lopende verenigingsjaar.
  • De tweede termijn in beginsel op 15 september van het lopende verenigingsjaar.
  • De derde termijn in beginsel op 15 december van het lopende verenigingsjaar.
  • De incassomomenten worden vooraf aangekondigd via de website en de nieuwsbrief.

  7.3.3  Vindt aanmelding plaats gedurende het lopende verenigingsjaar dan is de volgende contributie verschuldigd:

  • bij aanmelding vanaf 1 november: ⅔ van de jaarcontributie
  • bij aanmelding vanaf 1 februari: . van de jaarcontributie

  7.3.4 Vindt afmelding plaats tussen 1 september tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar dan is de volledige contributie verschuldigd van dat verenigingsjaar.

  7.3.5 Vindt afmelding plaats voor 1 juni, dan is geen contributie meer verschuldigd voor het daaropvolgende verenigingsjaar

  7.3.6 Vindt afmelding plaats tussen 1 juni en 1 september, dan is de volgende contributie verschuldigd van het komende verenigingsjaar:

  • De bondsafdracht

  7.3.7  Alleen indien een lidmaatschap (tijdelijk) wordt beëindigd vanwege door een lid goed beargumenteerde overmacht situatie kan aan de penningmeester een gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie worden verzocht. Het bestuur bepaalt in alle redelijkheid welke overmachtsituaties hiervoor in aanmerking komen. De kosten van jaarlijkse inschrijving, welke de NBB aan de vereniging voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht (de zgn. bondsafdracht), kunnen evenwel niet worden teruggevorderd. Het besluit van het bestuur over het verzoek zal door de penningmeester worden medegedeeld aan het betreffend lid.

  7.4 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier geldt als machting voor de automatische incasso.

  7.4.1 Indien men geen gebruik wenst te maken van machtiging voor automatische incasso, dan moet men in contact treden met de penningmeester voor afspraken over een alternatieve regeling. Dit dient bij inschrijving kenbaar gemaakt te worden of voor 15 september van het lopende verenigingsjaar. In geval van betaling door derden, zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld, moet men dit de penningmeester ook laten weten voor 15 september van het lopende verenigingsjaar.

  7.4.2 Indien een automatische incasso niet plaats kan vinden vanwege een foutief rekeningnummer of onvoldoende saldo zal een tweede poging worden ondernomen.

  7.4.3 Na opnieuw falen zal het bestuur in contact treden met betreffend lid en eventueel een afwijkende betalingsafspraak maken. Hierbij kunnen extra kosten (o.a. storneringskosten) in rekening worden gebracht.

  7.5 Indien met het bestuur een andere betalingswijze is afgesproken dan incasso, en de afspraak wordt niet naar behoren nagekomen, zal het bestuur in contact treden met betreffend lid en eventueel een afwijkende betalingsafspraak maken. Hierbij kunnen extra kosten (o.a. administratiekosten) in rekening worden gebracht.

  7.5.1 Wanneer de afwijkende betalingsafspraak niet strikt wordt nagekomen kan een schriftelijke aanmaning volgen waarin het bestuur het verschuldigde bedrag tevens kan verhogen met een boete tot 10% van dit bedrag. Tevens kan het bestuur hierbij besluiten tot een schorsing van wedstrijden en/of trainingen, totdat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele boetes en kosten, geheel voldaan is.

  7.5.2 Is desondanks, na een door het bestuur te bepalen periode het verschuldigde bedrag nog niet voldaan, dan kan het bestuur besluiten over te gaan tot royement van het lid en de vordering over te dragen aan een incassobureau of deurwaarder. Het royement zal aan het bestuur van de NBB worden gemeld.

  Artikel 8 Sancties en boetes

  8.1  De vereniging hanteert een sanctiebeleid om ongewenst gedrag te bestraffen. In het sanctiebeleid is opgenomen wanneer aangesproken wordt op gedrag, wanneer voorwaardelijke straffen en schorsingen worden uitgesproken en wanneer onvoorwaardelijke straffen, schorsingen en royement wordt uitgesproken.

  8.1.2  Het sanctiebeleid wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en is als bijlage 3 opgenomen in het huishoudelijk reglement.

  8.1.3   Bij ongewenst gedrag bepaalt de sanctiecommissie welke strafmaat wordt gehanteerd. De sanctiecommissie bestaat uit 1 bestuurslid en 1 lid van de technische commissie.

  8.1.4   Uitgesproken straffen worden na hoor en wederhoor via een gesprek aan het lid mede gedeeld en via de mail bevestigd.

  8.1.5   Uitgesproken straffen worden vijf jaar gearchiveerd.

  8.1.6   Als een lid het niet eens is met de straf, dan kan hij binnen 2 dagen bezwaar aantekenen bij het bestuur. Als bezwaar wordt aangetekend, dan wordt de straf aangehouden totdat het bestuur een uitspraak heeft gedaan. Het bestuur tracht zo snel mogelijk tot een uitspraak te komen.

  8.2  Als een wedstrijdspelend lid een hem/haar opgedra­gen taak als zaalwacht, tafeljurylid of scheidsrechter niet nakomt en geen vervanging heeft geregeld, wordt hem/haar een boete opgelegd. De speler zal alsnog voor eenzelfde taak worden opgeroepen.

  8.3  Als een speler zich herhaaldelijk aan opgelegde taken onttrekt, kan het bestuur passende sancties opleggen.

  8.4  Door de NBB opgelegde boetes worden verhaald op het lid en/of team dat in gebreke blijft. Deze boete wordt binnen drie weken na bekend worden aan het lid medegedeeld.

  Artikel 9 Bestuur

  9.1  Leden hebben het recht kandidaten voor te stellen voor het bestuur. Een schriftelijke bereidheidverklaring van de kandidaat, mede ondertekend door tenminste 5 leden, moet 24 uur vóór aanvang van de ALV waarop de verkiezing zal plaatsvinden, zijn ingeleverd bij een bestuurslid.

  9.2  De bestuursvergaderingen worden bij voorkeur eenmaal per maand gehouden, doch minimaal 6 maal per jaar.

  9.3  Het bestuur is niet bevoegd ten name van de vereniging geldleningen en/of rechtshandelingen ten opzichte van onroerende goederen aan te gaan zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering, met uitzondering van het huren van zalen en terreinen.

  9.4  De leden van het bestuur en de leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

  Artikel 10 Trainer/coaches/teammanagers

  10.1 Trainers en coaches zijn zij die zorg dragen voor de training respectievelijk de coaching bij wedstrijden. De coaches bepalen, eventueel in overleg met trainers, welke spelers er wel en welke er niet mogen spelen tijdens de wedstrijden aan de hand van vooraf opgestelde criteria (bijv. aanwezigheid op trainingen, afmelding, etc.).

  10.2 De trainer/coach van elk team is het aanspreekpunt voor het bestuur. Zaken namens het team dienen via de trainer/coach aan het bestuur gemeld te worden. De trainer/coach draagt verantwoordelijkheid voor zijn/haar team richting bestuur.

  10.3 Elk team heeft in beginsel een teammanager. De teammanager, of eventueel de trainer / coach, maakt een reisschema voor vervoer van en naar de uitwedstrijden van het seizoen en houdt bij bij welk lid op dat moment de tas met tenues is.

  10.4 Met iedere trainer/coach wordt een vrijwilligerscontract afgesloten, waarin verantwoordelijkheden en verplichtingen in zijn opgenomen. Dat contract dient zowel door het bestuur als de trainer/coach getekend te worden. In dit contract wordt opgenomen welke vergoeding de trainer/coach eventueel ontvangt. Indien de trainer/coach het seizoen afmaakt ontvangt de trainer/coach een vergoeding, indien die is opgenomen in het contract.

  10.5 De trainer/coach is verantwoordelijk voor het geven van adequate trainingen respectievelijk het adequaat begeleiden van competitiewedstrijden; de trainingen dienen te worden uitgevoerd conform de door de technische commissie aangegeven regels en richtlijnen.

  10.6 De trainer/coach controleert bij alle wedstrijden het wedstrijdformulier op de juiste invulling van de lidnummers, spelersnamen en -nummers.

  10.7 De trainer/coach draagt er zorg voor dat in geval van (een) diskwalificerende fout(en) hiervan binnen 24 uur melding wordt gemaakt bij de wedstrijdsecretaris. De melding dient te zijn voorzien van een schriftelijke verklaring van het voorval door de betrokken spelers.

  10.8 De trainer/coach zorgt er voor dat de kleed- en doucheruimten na de trainingen en wedstrijden opgeruimd worden. Het nuttigen van eten en drinken (behoudens water) is in de kleedkamer niet toegestaan.

  10.9 De trainer/coach kan niet-basketbaltechnische zaken delegeren aan de aanvoerder van het team en/of de teammanager.

  10.10 De trainer/coach wordt aangemerkt als niet spelend lid, voor zover hij/zij niet reeds als gewoon lid staat ingeschreven bij de NBB.

  Artikel 11 Wedstrijden en Toernooien

  11.1 Alle andere dan de officiële, door de NBB vastgestelde, wedstrijden moeten worden doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris (deelname aan toernooien en oefenwedstrijden).

  11.2 De leden behoeven voor het spelen van wedstrijden in competitieverband en bekerwedstrijden de toestemming van het bestuur. Deze goedkeuring krijgen ze als er een officiële spelerskaart is afgegeven en het lid is ingedeeld in een team.

  11.3 Spelers zijn verplicht bij verhindering bij een wedstrijd of training, de trainer en/of coach hiervan tenminste 48 uur (of zo vroeg mogelijk) van tevoren in kennis te stellen.

  11.4 Boetes opgelegd door de NBB omdat een team niet is komen opdagen bij een wedstrijd, zullen hoofdelijk worden omgeslagen op de teamleden, verhoogd met eventuele kosten van zaalhuur. Dit geldt evenzeer voor andere boetes opgelegd door de NBB.

  11.5 De leden dragen zelf de kosten voor deelname aan toernooien. De coach of teammanager is verantwoordelijk voor de betaling, de inschrijving en mogelijke financiële verplichtingen.

  Artikel 12 Algemene Ledenvergadering

  12.1 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar zich 18 jaar of ouder zijn, zijn gerechtigd op een ALV aanwezig te zijn.

  12.2 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de jonger zijn dan 18 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders, die ook hun stemrecht vertegenwoordigen.

  Artikel 13 Aansprakelijkheid en Verzekering

  13.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

  13.2  De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

  13.3 De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

  13.4  Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

  1. tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging
  2. tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden

  Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat en te downloaden via de site van NBB.

  Artikel 14 Trainingstijden

  14.1   Bij het maken van de trainingsroosters is het streven de trainingstijden zo goed mogelijk passend bij de kalenderleeftijd, waarbij U22 en ouder zo laat mogelijk traint en hoe jonger de kalenderleeftijd hoe vroeger de training is.

  Artikel 15 Slotbepalingen

  15.1  Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden gedaan door het bestuur of door een lid, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

  15.2  Wijzigingen binnen dit Huishoudelijk Reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het Huishoudelijk Reglement, of als nieuwe versie.

  15.3  Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is

  15.4  Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of het HR niet voorzien.