• VOG

  Belang van een VOG 
  Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging, is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Het hebben van een VOG door alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, is één van de mogelijke manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.

  VOG
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

  Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie (SI) en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

  Maatregelen
  Welke maatregelen hebben we getroffen of gaan we nemen:

  • het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP):
  • het vaststellen van gedragsregels voor zowel sporters als begeleiders zoals die staan vermeld op onze website;
  • het opstellen van een helder sanctiebeleid.

  Screening
  Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • trainers , coaches, leiders;
  • bestuurslid;
  • VOG Coördinator;
  • vertrouwenscontactpersoon;
  • begeleiders activiteitencommissie en alle andere vrijwilligers die met minderjarigen werken.

  Deze opsomming van functies is niet limitatief

  Toetsing
  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.